Om Shanti
Om Shanti
कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो            सोच के बोलो, समझ के बोलो, सत्य बोलो            स्वमान में रहो, सम्मान दो             निमित्त बनो, निर्मान बनो, निर्मल बोलो             निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनो      शुभ सोचो, शुभ बोलो, शुभ करो, शुभ संकल्प रखो          न दुःख दो , न दुःख लो          शुक्रिया बाबा शुक्रिया, आपका लाख लाख पद्मगुना शुक्रिया !!! 

साकार बाबा ( पिता श्री ब्रह्मा बाबा )

साकार बाबा ( पिता श्री ब्रह्मा बाबा )
S.No
File Name
Download link
1
Brahma Baba 01
2
Brahma Baba 02
3
Brahma Baba 03
4
Brahma Baba 04
5
Brahma Baba 05
6
Brahma Baba 06
7
Brahma Baba 07
8
Brahma Baba 08
9
Brahma Baba 09
10
Brahma Baba 10
11
Brahma Baba 11
12
Brahma Baba 12
13
Brahma Baba 13
14
Brahma Baba 14
15
Brahma Baba 15
16
Brahma Baba 16
17
Brahma Baba 17
18
Brahma Baba 18
19
Brahma Baba 19
20
Brahma Baba 20
21
Brahma Baba 21

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...